Uzsākta Krāslavas pils kompleksa saimniecības ēkas rekonstrukcija
(14.10.13)

Projektā “BELLA CUISINE” ir uzsākta Krāslavas pils pārvaldnieka ēkas, Pils ielā 2, Krāslavā, rekonstrukcija, lai jau nākošgad tajā izveidotu Starptautisko kulinārā mantojuma centru.

SižetsLatgales reģionālajā TV http://www.youtube.com/watch?v=H3jbcvUIrQI parprojekta uzsākšanu.

Darbu veicējs, kas ir izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā, ir SIA „Borg”, autoruzraugs – SIA “Arhitektoniskāsuzraudzības grupa”. Šī gada 4.oktobrī notika pirmā kopīgā darba sanāksme, kurā piedalījās gan darbu veicēji, gan uzraugi, gan Krāslavas novada pašvaldības pārstāvji. Autoruzraudzības speciāliste Liesma Markova tikšanās laikā vairākkārt uzsvēra to, ka vēsturisko ēku atjaunošana ir sarežģīts process, kur svarīga ir katra nianse, tāpēc ir būtiski saglabāt jebkuru autentisko detaļu.

Saskaņā ar SIA „AIG” izpēti, ēka Pils ielā 2 ir būvēta 1820.jos gados, sākotnēji tā bijusi vienstāvīga, 42 metrus gara saimniecības ēka. 19./20.gadsimtu mijā ēkas dienvidu gals nojaukts un atlikušajai daļai uzbūvēts otrais stāvs ar stāvu kārniņu jumtu un ar koka dēlīšiem dekorētiem zelmiņiem. Pēdējos gados ēka atradās avārijas stāvoklī un netika izmantota.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta “BELLA CUISINE” ietvaros ir plānots veikt ēkas rekonstrukciju, nostiprinot sienas un pamatus, nomainot logus, durvis,griestus, sakārtojot fasādi, kā arī veicot 1.stāva remontu. Rezultātā ēka būs funkcionāla, pieejama, un arī Krāslavas pils komplekss, kas ir apmeklētākais Krāslavas novada tūrisma objekts un 18.gadsimta valsts nozīmes kultūras piemineklis, kļūs vēl pievilcīgāks.

Darbi tiek finansēti Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-2-226 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, balstoties uzkulinārā mantojuma koncepciju” /”BELLA CUISINE” ietvaros. Darbu veikšanu līdzfinansē Krāslavas novada dome.

Projekta partneri: Aglonas novada dome, Krāslavas novada dome, Dagdas novada dome, Rēzeknes novada dome, Ludzas novada dome, Polockas rajona izpildkomiteja, Lepeļa rajona izpildkomitejas izglītības, fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Glubokoje rajona izpildkomitejas izglītības,fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Verhnedvinskas rajona deputātu padome, Mioru rajona deputātu padome, Starptautiskais sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija”.

I.Dzalbe, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja